חשיבה גאולתית

חומרא ותוכנה

חשיבה גלותית
א . כשמחנכים ילד ליראת שמיים – יש להקפיד איתו
במיוחד על איסורים מן התורה )מדאורייתא(. אך כאשר
מדובר באיסורים 'רק' מדברי חכמים )מדרבנן(, אפשר
להקל...
ב . עם ילדים – אפשר להקל בקיום מנהגי ישראל.
כשמדובר במנהגים שהתחדשו על ידי רבותינו נשיאנו רק
בדורות האחרונים, מן הסתם לא נורא אם לא נקפיד עליהם
עם הילד. הרי גם לפני שתיקנו את המנהגים החדשים, יכלו
להיות יהודים יראי שמיים...
חשיבה גאולתית
לאמיתו של דבר ההיפך הגמור הוא הנכון. את הדגש
החשוב ביותר יש לשים דווקא על מנהגי ישראל – ובמיוחד