התוועדויות וכינוסים

התוועדות עם אנ"ש והתמימים היא אחת מן הדרכים להתקשרות אל נשיא הדור, היא אחד מהיסודות בדרכי החסידים, ומבוא למצוה היסודית של אהבת ישראל.
בקרב חסידים מקובלת האימרה כי "התוועדות חסידית יכולה לפעול, אף מה שאין ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול". אימרה זו הסביר אדמו"ר הזקן, בכך שכשהאב רואה שבניו מסבים באחדות אזי מתעורר הוא בחשק למלא כל משאלותם, גם כשבדרכים ה'מקובלות' (כגון באמצעות המלאכים) אינם זכאים לכך. ואכן, במסורת החסידית סיפורים רבים על אנשים שנושעו אחר שהשתתפו בהתוועדות והתברכו.

"התאחדות החסידים" מארגנת במהלך השנה כולה אירועים חסידיים והתוועדויות בתאריכים ואיזורים שונים עם משפיעים, בנוסף להתוועדות המרכזית של אנ"ש בה' טבת.

עכשיו להאזנה: ההתוועדות המיוחדת לכבוד כ"ח ניסן

מתוועדים על הנקודה: "עשו כל אשר ביכלתכם להביא משיח בפועל ממש"

עם

הגה"ח הרב גדליהו אקסלרוד שליט"א
אב"ד, רב חב"ד חיפה וחבר מכון הלכה חב"ד

הרה"ח הרב דוד נחשון שי'
שליח הרבי מה"מ ויו"ר ניידות חב"ד וצבאות ה' באה"ק

הרה"ח הרב זושא פוזנר שי'
שליח הרבי לאה"ק, משפיע ביתות"ל ויו"ר ועדת החינוך החב"די

האזינו: התוועדות ליל כ"ח ניסן - יום זכאי לגאולה

ההתוועדות היומית של 'התאחדות החסידים' בליל כ"ח ניסן עם הרב אלעזר וילהלם שי' שליח הרבי ומרבני ישיבת חח"ל צפת

מתמקדים בנקודה>> "עשו כל אשר ביכולתכם להביא משיח בפועל ממש . . ענינים שהם אורות דתוהו אבל בכלים דתיקון . . שיתעקשו . . שיטכסו עצה"

להאזנה: התוועדות היומית - כ"ו ניסן - של 'התאחדות החסידים'>>>

עם הרב יוסף יצחק זילברשטרום שי' שליח הרבי ומשפיע אנ"ש בלוד
בנושא הגאולה כבר כאן - הכיצד?

ניתן להאזין להתוועדויות היומיות של 'התאחדות החסידים' בטלפון 089493770 ומחייגים ברצף 1922 בחסות 'נחייג ונשמע'

עמודים