דבר המלך

הוראה דרמטית לערב ראש השנה

בראש השנה מודגשת מעלת האישה
ובהקדמה – שמכיון דאתינן להכי )בריאת אדם הראשון(, יש להזכיר על
דבר הנהגת רבותינו נשיאינו בענין שיש לו קשר ושייכות לאופן בריאת
אדם הראשון:
בריאת אדם הראשון בראש השנה היתה באופן שונה מכל שאר הנבראים –
שכולם נבראו זוגות זוגות, זכר ונקבה, ואילו האדם נברא יחידי, ורק לאחרי
זה היה הענין ד"ויבן גו' את הצלע גו' לאשה" )להיות "עזר כנגדו"(.
וביחד עם זה, מצינו שבראש השנה מודגש הענין ד"ויבן גו' את הצלע גו'